rahbar-ax

بلاگ

IMG_20230919_142819_112

صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ مدیرعامل موسسه مسکن سازان بتاجا با بازدید از پروژه سمنان در جریان مراحل ساخت و آخرین وضعیت پروژه قرار گرفت، همچنین ایشان با ابراز رضایت از میزان پیشرفت پروژه تصریح نمود با افزایش کیفیت ساخت و ساز و همچنین با سرعت بخشیدن به اجرای پروژه رضایتمندی متقاضیان تامین گردد.