rahbar-ax

درباره ما

 

موسسه مسکن‌سازان بتاجا

موسسه مسکن سازان یکی از سازمان های مطرح در صنعت ساختمان در کشور است . این موسسه در اول آبان ما سال ۱۳۸۰ بمنظور تامین مسکن غیر سازمانی کارکنان پایور آجا در بخش مسکن تاسیس گردید .
در بدو تاسیس بر اساس ماموریت و چشم انداز و زنجیره ارزش در صنعت ساختمان نسبت به سازماندهی و جذب نیروهای توانمند و تجهیزات مورد نیاز اقدام نمود .
طی مدت فعالت خود مجتمع های بسیار زیادی اعم از مسکونی، تجاری، اداری و ورزشی را تکمیل و به بهره برداری رسانده است و از جمله نقش موثری در اجراء شهرک چیتگر داشته است و از سال ۱۳۹۸ با مطرح شدن طرح نهضت ملی مسکن بعنوان بازوی اجرائی بتاجا متولی ساخت قسمتی از طرح فوق بمنظور تامین مسکن غیر سازمانی کارکنان پایور آجا ایفای نقش می نماید .
.

 

G1_ (3)
پامچال ۱

۱۹۰ واحد

پامچال ۲

۱۲۸ واحد

پامچال ۳

۱۷۱ واحد

پامچال ۴

۶۴ واحد

پامچال ۵

۱۹۰ واحد

پامچال ۶

۱۹۰ واحد

ارکیده ۱

۱۹۰ واحد

ارکیده ۲

۲۱۶ واحد

ارکیده ۳

۷۵ واحد

ارکیده ۴

۷۵ واحد

ارکیده ۵

۲۱۶ واحد

ارکیده ۶

۱۵۰ واحد

ارکیده ۷

۱۵۰ واحد

ارکیده ۸

۱۹۰ واحد

ارکیده ۹

۱۹۰ واحد

G1

۴۳۴ واحد

پامچال ۱

۱۹۰ واحد

پامچال ۲

۱۲۸ واحد

پامچال ۳

۱۷۱ واحد

پامچال ۴

۶۴ واحد

پامچال ۵

۱۹۰ واحد

پامچال ۶

۱۹۰ واحد

ارکیده ۱

۱۹۰ واحد

ارکیده ۲

۲۱۶ واحد

ارکیده ۳

۷۵ واحد

ارکیده ۴

۷۵ واحد

ارکیده ۵

۲۱۶ واحد

ارکیده ۶

۱۵۰ واحد

ارکیده ۷

۱۵۰ واحد

ارکیده ۸

۱۹۰ واحد

ارکیده ۹

۱۹۰ واحد

G1

۴۳۴ واحد

   از سال 1393 این موسسه سکان ساخت وساز در مجموعه بزرگ شهری چیتگر را در دست گرفته و حدود ۴ هزار واحد از بیست هزار واحد هدف گذاری شده این مجموعه را تکمیل و تحویل متقاضیان محترم نموده است.
در پهنه A شهرک ، برابر برنامه ریزی صورت گرفته و نقشه های تدوین شده، تعداد 15 بلوک مشتمل بر 2385 واحد مسکونی احداث و تحویل گردیده است.
در پهنه B نیز  1 بلوک مشتمل بر 434 واحد اجرا و تحویل گردیده است.

 

   از سال 1393 این موسسه سکان ساخت وساز در مجموعه بزرگ شهری چیتگر را در دست گرفته و حدود 3 هزار واحد از بیست هزار واحد هدف گذاری شده این مجموعه را تکمیل و تحویل متقاضیان محترم نموده و حدود هشت هزار واحد در دست اجرا می باشد.
در پهنه A شهرک ، برابر برنامه ریزی صورت گرفته و نقشه های تدوین شده، تعداد 15 بلوک مشتمل بر 2385 واحد مسکونی احداث و تحویل گردیده است.
در پهنه B نیز تا کنون 1 بلوک مشتمل بر 434 واحد اجرا و تحویل گردیده است.