rahbar-ax

درباره ما

 

موسسه مسکن‌سازان بتاجا

   با حدود 20 سال سابقه درخشان در زمینه احداث منازل مسکونی به
عنوان یکی از انبوه سازان بزرگ کشور مشغول فعالیت می باشد
G1_ (3)
پامچال ۱

۱۹۰ واحد

پامچال ۲

۱۲۸ واحد

پامچال ۳

۱۷۱ واحد

پامچال ۴

۶۴ واحد

پامچال ۵

۱۹۰ واحد

پامچال ۶

۱۹۰ واحد

ارکیده ۱

۱۹۰ واحد

ارکیده ۲

۲۱۶ واحد

ارکیده ۳

۷۵ واحد

ارکیده ۴

۷۵ واحد

ارکیده ۵

۲۱۶ واحد

ارکیده ۶

۱۵۰ واحد

ارکیده ۷

۱۵۰ واحد

ارکیده ۸

۱۹۰ واحد

ارکیده ۹

۱۹۰ واحد

G1

۴۳۴ واحد

پامچال ۱

۱۹۰ واحد

پامچال ۲

۱۲۸ واحد

پامچال ۳

۱۷۱ واحد

پامچال ۴

۶۴ واحد

پامچال ۵

۱۹۰ واحد

پامچال ۶

۱۹۰ واحد

ارکیده ۱

۱۹۰ واحد

ارکیده ۲

۲۱۶ واحد

ارکیده ۳

۷۵ واحد

ارکیده ۴

۷۵ واحد

ارکیده ۵

۲۱۶ واحد

ارکیده ۶

۱۵۰ واحد

ارکیده ۷

۱۵۰ واحد

ارکیده ۸

۱۹۰ واحد

ارکیده ۹

۱۹۰ واحد

G1

۴۳۴ واحد

   از سال 1393 این موسسه سکان ساخت وساز در مجموعه بزرگ شهری چیتگر را در دست گرفته و حدود ۳ هزار واحد از بیست هزار واحد هدف گذاری شده این مجموعه را تکمیل و تحویل متقاضیان محترم نموده و حدود هشت هزار واحد در دست اجرا می باشد.
در پهنه A شهرک ، برابر برنامه ریزی صورت گرفته و نقشه های تدوین شده، تعداد 15 بلوک مشتمل بر 2385 واحد مسکونی احداث و تحویل گردیده است.
در پهنه B نیز تا کنون 1 بلوک مشتمل بر 434 واحد اجرا و تحویل گردیده است.
   از سال 1393 این موسسه سکان ساخت وساز در مجموعه بزرگ شهری چیتگر را در دست گرفته و حدود 3 هزار واحد از بیست هزار واحد هدف گذاری شده این مجموعه را تکمیل و تحویل متقاضیان محترم نموده و حدود هشت هزار واحد در دست اجرا می باشد.
در پهنه A شهرک ، برابر برنامه ریزی صورت گرفته و نقشه های تدوین شده، تعداد 15 بلوک مشتمل بر 2385 واحد مسکونی احداث و تحویل گردیده است.
در پهنه B نیز تا کنون 1 بلوک مشتمل بر 434 واحد اجرا و تحویل گردیده است.