rahbar-ax

بلوک‌های تحویل شده

 

مجموع ۲۸۱۹ واحد تحویل شده است

 

پامچال ۱

۱۹۰ واحد
سال تحویل ۱۳۹۱

پامچال ۲

۱۲۸ واحد
سال تحویل ۱۳۹۱

پامچال ۳

۱۷۱ واحد
سال تحویل ۱۳۹۶

پامچال ۴

۶۴ واحد
سال تحویل ۱۳۹۶

پامچال ۵

۱۹۰ واحد
سال تحویل ۱۳۹۴

پامچال ۶

۱۹۰ واحد
سال تحویل ۱۳۹۵

ارکیده ۱

۱۹۰ واحد
سال تحویل ۱۳۹۲

ارکیده ۲

۲۱۶ واحد
سال تحویل ۱۳۹۷

ارکیده ۳

۷۵ واحد
سال تحویل ۱۳۹۷

ارکیده ۴

۷۵ واحد
سال تحویل ۱۳۹۸

ارکیده ۵

۲۱۶ واحد
سال تحویل ۱۳۹۸

ارکیده ۶

۱۵۰ واحد
سال تحویل ۱۳۹۷

ارکیده ۷

۱۵۰ واحد
سال تحویل ۱۳۹۷

ارکیده ۸

۱۹۰ واحد
سال تحویل ۱۳۹۲

ارکیده ۹

۱۹۰ واحد
سال تحویل ۱۳۹۲

G1

۴۳۴ واحد
سال تحویل ۱۳۹۷

پامچال ۱

۱۹۰ واحد
سال تحویل ۱۳۹۱

پامچال ۲

۱۲۸ واحد
سال تحویل ۱۳۹۱

پامچال ۳

۱۷۱ واحد
سال تحویل ۱۳۹۶

پامچال ۴

۶۴ واحد
سال تحویل ۱۳۹۶

پامچال ۵

۱۹۰ واحد
سال تحویل ۱۳۹۴

پامچال ۶

۱۹۰ واحد
سال تحویل ۱۳۹۵

ارکیده ۱

۱۹۰ واحد
سال تحویل ۱۳۹۲

ارکیده ۲

۲۱۶ واحد
سال تحویل ۱۳۹۷

ارکیده ۳

۷۵ واحد
سال تحویل ۱۳۹۷

ارکیده ۴

۷۵ واحد
سال تحویل ۱۳۹۸

ارکیده ۵

۲۱۶ واحد
سال تحویل ۱۳۹۸

ارکیده ۶

۱۵۰ واحد
سال تحویل ۱۳۹۷

ارکیده ۷

۱۵۰ واحد
سال تحویل ۱۳۹۷

ارکیده ۸

۱۹۰ واحد
سال تحویل ۱۳۹۲

ارکیده ۹

۱۹۰ واحد
سال تحویل ۱۳۹۲

G1

۴۳۴ واحد
سال تحویل ۱۳۹۷