آزاد سازی خرمشهر

خرمشهر را خدا آزاد کرد. امام خمینی (ره)

سال هاست این جمله مشهور در اوایل خرداد ماه در ذهن تداعی می شود.
سال هاست ممد نبودی ها را به گوش جان نیوشیده ایم و لذت برده ایم.