rahbar-ax

بلاگ

IMG_20230918_075235

صبح روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ مدیرعامل محترم موسسه مسکن سازان بتاجا ضمن بازدید از پروژه ۴۰۴ واحدی شهید سلیمانی قم، بر لزوم تسریع در روند اجرایی پروژه و اتمام اسکلت و دیوارچینی و پس از آن شروع عملیات تاسیسات مکانیکی و برقی  بر طبق برنامه زمانبندی تاکید نمودند.

و همچنین در این بازدید، مدیر پروژه شهید سلیمانی گزارشی از آخرین پیگیری های صورت گرفته در خصوص اراضی واگذارشده در قالب فاز دو پروژه ۶۶ واحدی را ارائه نمود.